PRIVACYVERKLARING POPPODIUM PHOENIX BREDA

INLEIDING

Poppodium Phoenix hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan metpersoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Phoenix houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WIE ZIJN WIJ?

Poppodium Phoenix
Adres: Belcrumweg 60
Postcode en plaats: 4815 HA Breda
E-mail: info@poppodiumphoenix.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Poppodium Phoenix kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Geboortedatum
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Het mogelijk maken van online ticketverkoop en reserveringen

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Phoenix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phoenix en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@poppodiumphoenix.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Poppodium Phoenix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@poppodiumphoenix.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Poppodium Phoenix behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over deze privacyverklaring en ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:
Poppodium Phoenix Breda
Adres: Belcrumweg 60
Postcode en plaats: 4815 HA Breda
E-mail: info@poppodiumphoenix.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 juni 2024.