TERMS AND CONDITIONS 2024

 1. Definities
  1. Bezoekers: ieder die het terrein van Poppodium Phoenix betreedt.
  2. Poppodium: een locatie die ruimte biedt voor het organiseren van (muzikale en/of maatschappelijke) evenementen en concerten.
  3. Drugs en stimulerende middelen: middelen die niet onder alcohol vallen, die een stimulerend effect, dan wel psychoactief of lichamelijk, hebben. Deze middelen kunnen zowel legaal als illegaal zijn. 
  4. Evenementen organisatie: Organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen, waaronder muzikale optredens, workshops en andere activiteiten; Toepasselijkheid
 2. Toepasselijkheid
  1. Elke partij die instemt een activiteit of evenement te organiseren bij Poppodium Phoenix, bindt zich vanaf dat moment aan deze voorwaarden.
  2. Toepasselijk recht en geschillen
   Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en het rechtsgebied van Poppodium Phoenix. In geval van geschillen of interpretatieconflicten die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen beide partijen trachten deze op een minnelijke manier op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet haalbaar is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.
 3. Bezoekers
  1. Alle bezoekers dienen zich bij bezoek aan poppodium phoenix te informeren en zich te houden aan de huisregels. De huisregels zijn te vinden bij de entree van het gebouw en op https://poppodiumphoenix.nl/house-rules/
  2. Poppodium Phoenix behoudt zich het recht bezoekers op beeld vast te leggen. Beelden kunnen gebruikt worden voor onderzoek in het geval van verdenking op een strafbaar feit. Beelden kunnen ook gedeeld worden met Politie & justitie. Beelden kunnen ook ingezet worden ter promotie van evenementen, activiteiten of Poppodium Phoenix zelf. Bezoekers die niet voor promotie materiaal vastgelegd willen worden, dienen dit duidelijk kenbaar te maken bij fotograaf, videograaf en de leidinggevenden van Poppodium Phoenix.
  3. Poppodium behoudt het recht om willekeurig personen, waaronder bezoekers, leveranciers, artiesten, vrijwilligers, derden en leden van Evenementen Organisatie, de toegang tot de locatie te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden. Dit recht kan worden uitgeoefend op basis van het eigen beleid en de discretie van Poppodium, ongeacht enige andere overeenkomst of afspraak die tussen partijen is gemaakt.
  4. Poppodium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van nalatigheid of schade veroorzaakt door bezoekers. Bezoekers zullen Poppodium vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit nalatigheid vanuit hen. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn aan het gebouw of apparatuur of geleden schade door vertragingen.
  5. Bezoekers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of diefstal van en/of aan bijvoorbeeld het pand, apparatuur, financiële middelen van Poppodium.
  6. Poppodium Phoenix zal redelijke maatregelen treffen om letsel en ongevallen te voorkomen en zal zich houden aan alle geldende wetten, voorschriften en veiligheidsnormen. Poppodium is echter niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen dat voortvloeit uit activiteiten en evenementen die georganiseerd zijn door derden, tenzij het letsel rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen van Poppodium. Evenals is Poppodium niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen en bezoekers dat voorvloeit uit nalatigheid, opzettelike handelingen, onzorgvuldig gedrag en gebruik door stimulerende middelen van bezoekers. Derden en bezoekers zullen Poppodium vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot letsel dat zich voordoet, behalve in de gevallen waarin Poppodium aansprakelijk is op grond van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen. Poppodium zal ervoor zorgen dat er voldoende (beveiligings)personeel en EHBO-voorzieningen aanwezig zijn op het evenement om adequaat te reageren op eventuele noodsituaties. Zowel Poppodium als derden zullen alle relevante informatie over mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen communiceren aan de bezoekers en betrokken partijen.
 4. Evenementen organiseren
  1. Tijdige verstrekking van informatie
   Evenementen Organisatie verplicht zich om tijdig, en uiterlijk 31 dagen voorafgaand aan het evenement, de volgende informatie te verstrekken aan Poppodium:
   1. Promotiemateriaal: Evenementen Organisatie zal Poppodium voorzien van promotiemateriaal, zoals posters, flyers, digitale afbeeldingen, video’s en ander relevant materiaal om het evenement te promoten. Poppodium behoudt het recht om dit materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden in verband met het evenement.
   2. Timetable van spelende artiesten/muzikanten/DJ’s: Evenementen Organisatie zal een gedetailleerde timetable verstrekken met daarop de tijden waarop verschillende artiesten, muzikanten of DJ’s zullen optreden tijdens het evenement.
   3. Informatieve tekst: Evenementen Organisatie zal een informatieve tekst verstrekken die gebruikt kan worden voor aankondigingen en communicatie naar het publiek. Deze tekst zal informatie bevatten over het evenement, de artiesten/muzikanten/DJ’s en andere relevante details.
   4. Technische rider: Evenementen Organisatie zal een technische rider – tekstueel document – verstrekken met daarin alle technische eisen en specificaties die nodig zijn voor een succesvol verloop van het evenement. Poppodium zal zich redelijkerwijs inspannen om aan deze technische eisen te voldoen, maar behoudt zich het recht voor om niet overal aan te kunnen voldoen. Indien bepaalde technische vereisten niet kunnen worden vervuld, zullen beide partijen te goeder trouw samenwerken om een passende oplossing te vinden.
   5. Ticket/Kaartverkoop: Evenementen Organisatie dient minimaal 31 dagen van tevoren aan te geven hoeveel de kaarten voor het evenement moeten gaan kosten en/of deze enkel online dan wel (enkel) aan de deur verkrijgbaar moeten zijn. Evenementen Organisatie zal Poppodium tijdig op de hoogte stellen van de kaartverkoopdetails, inclusief informatie over de beschikbaarheid van tickets, eventuele kortingsacties, en de voorwaarden voor toegang tot het evenement. Poppodium behoudt zich het recht voor om advies te geven met betrekking tot de kaartverkoop, maar uiteindelijk is de beslissing hieromtrent aan Evenementen Organisatie.
  2. Tickets/kaartverkoop
   Indien Evenementen Organisatie ervoor kiest om gebruik te maken van het ticket systeem dat door Poppodium in gebruik is, dienen zij zoals bij artikel “1e” “Tijdige verstrekking van informatie” aangegeven, tijdig de informatie te verstrekken. Hierbij houdt Evenementen Organisatie rekening dat er voor de dienstverlening van het ticket systeem minstens 1,- euro per ticket in rekening wordt gebracht, maar dit bedrag kan variëren en is niet beperkt tot 1,- euro. Wijzigingen aan dit bedrag komen meestal voort uit het door het ticket systeem opgelegde wijzigingen, maar Poppodium behoudt het recht om dit zelf te wijzigen. Indien er voor ticketverkoop wordt gekozen is het aan Evenementen Organisatie om vrijwilligers/personeel in te schakelen die de tickets controleren / scannen tenzij anders besproken. Poppodium levert hiervoor een scanner. 
  3. Annulering Evenement
   Poppodium behoudt het recht om het evenement op elk moment te annuleren indien er sprake is van nalatigheid vanuit Evenementen Organisatie. Bijvoorbeeld bij het niet nakomen van gemaakte afspraken of het niet nakomen van afspraken uit deze overeenkomst. Indien er sprake is van een tegenvallende bezoekersopkomst en/of ticketverkoop behoudt Poppodium het recht om 7 dagen voorafgaand aan het evenement, het evenement te annuleren.
  4. Opname promotiemateriaal
   Poppodium behoudt zich het recht voor om foto’s, video’s en ander promotiemateriaal te maken tijdens het evenement georganiseerd door Evenementen Organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van Evenementen Organisatie om het publiek op de hoogte te stellen van dit beleid volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierdoor zijn bezoekers op de hoogte en kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen voordat ze het evenement bijwonen. Deze melding moet voorafgaand plaats vinden aan en bij entree van het evenement. Dit omvat het plaatsen van duidelijke en zichtbare mededelingen, bijvoorbeeld door middel van posters of aankondigingen op schermen, waarin staat vermeld dat er mogelijk foto’s en video’s worden gemaakt tijdens het evenement voor promotiedoeleinden. Evenementen Organisatie zal tevens Poppodium vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het fotograferen en opnemen van promotiemateriaal tijdens het evenement. In overleg kunnen gemaakte beelden onderling uitgewisseld worden.
  5. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
   Leden, vrijwilligers, personeel, betrokkenen, artiesten, leveranciers en derden vanuit Evenementen Organisatie dienen altijd te luisteren naar de instructies vanuit leden van Poppodium; hieronder vallen onder anderen de vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden, managers, beheerders en personeel. Dit geldt eveneens voor bezoekers en het is aan Evenementen Organisatie om dit te handhaven. In het geval van nood/calamiteiten ligt de beslissing over de situatie bij Poppodium. In het geval van letsel, brand en ontruiming biedt Poppodium een bedrijfshulpverlener (BHV’er). Evenementen Organisatie en bezoekers van het evenement dienen instructies van de BHV’er op te volgen. Dit geldt voor alle instructies vanuit Poppodium, niet enkel ten behoeve van veiligheid, maar ook instructies over bijvoorbeeld het gebruik van apparatuur en toegangsbevoegdheid tot bepaalde ruimtes. Evenementen Organisatie is verantwoordelijk om bezoekers, leveranciers, artiesten te wijzen op het opvolgen van deze instructies.
  6. Niet-aansprakelijkheid van Poppodium
   Evenementen Organisatie erkent en aanvaardt dat Poppodium niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van nalatigheid of schade veroorzaakt door Evenementen Organisatie, haar medewerkers, bezoekers, leveranciers of derden die betrokken zijn bij het evenement. Evenementen Organisatie zal Poppodium vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het evenement dat door Evenementen Organisatie wordt georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn aan het gebouw of apparatuur of geleden schade door vertragingen.
  7. Schadekosten aan pand en apparatuur
   Evenementen Organisatie is aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van bijvoorbeeld het pand, apparatuur, financiële middelen van Poppodium die ontstaat tijdens het evenement dat door Evenementen Organisatie wordt georganiseerd, indien deze schade of dit verlies veroorzaakt wordt door leden, vrijwilligers en personeel van Evenementen Organisatie, evenals door bezoekers, leveranciers en derden die betrokken zijn bij het evenement. Evenementen Organisatie verbindt zich ertoe alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan het pand en apparatuur te voorkomen. Uitgaande van dat Poppodium de nodige beveiligingsmaatregelen treft om schade, verlies en/of diefstal te voorkomen. Met uitzondering van beroving/diefstal door derden die niet betrokken zijn bij Poppodium of Evenementen Organisatie.
  8. Aansprakelijkheid van letsel
   Evenementen Organisatie erkent dat zij volledig verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers, artiesten, medewerkers en andere aanwezigen tijdens het evenement. Evenementen Organisatie zal redelijke maatregelen treffen om letsel en ongevallen te voorkomen en zal zich houden aan alle geldende wetten, voorschriften en veiligheidsnormen met betrekking tot het evenement. Poppodium is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen die voortvloeit uit het evenement, tenzij het letsel rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen van Poppodium. Evenementen Organisatie zal Poppodium vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot letsel dat zich voordoet tijdens het evenement, behalve in de gevallen waarin Poppodium aansprakelijk is op grond van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen. Poppodium zal ervoor zorgen dat er voldoende beveiligingspersoneel en EHBO-voorzieningen aanwezig zijn op het evenement om adequaat te reageren op eventuele noodsituaties. Zowel Poppodium als Evenementen Organisatie zullen alle relevante informatie over mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen communiceren aan de bezoekers en betrokken partijen. Het is de verantwoordelijkheid van Evenementen Organisatie om een veilige en georganiseerde omgeving te creëren, waarbij risico’s tot een minimum worden beperkt en bezoekers kunnen genieten van het evenement zonder onnodig gevaar voor letsel. Poppodium zal redelijke bijstand verlenen en samenwerken met Evenementen Organisatie om de veiligheid te waarborgen, maar uiteindelijk draagt Evenementen Organisatie de volledige verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid van letsel tijdens het evenement.
  9. Verbod eigen consumpties
   Evenementen Organisatie erkent en aanvaardt dat het gebruik van eigen drank/consumpties niet is toegestaan tijdens het evenement dat wordt georganiseerd op de locatie van Poppodium Phoenix. Poppodium Phoenix behoudt het recht om eigen drank/consumpties in beslag te nemen bij personen die deze regel overtreden. Evenementen Organisatie is verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers en andere betrokken partijen over het verbod op eigen drank/consumpties tijdens het evenement. Eventuele uitzonderingen op dit beleid met betrekking tot eigen drank/consumpties moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door Poppodium Phoenix en opgenomen worden in een aanvullende overeenkomst tussen beide partijen.
  10. Binnen niet toegestaan
   Het is niet toegestaan voor bezoekers van evenementen om grote tassen, wapens, eigen consumpties en huisdieren mee naar binnen te nemen bij Poppodium Phoenix. Evenementen Organisatie dient dit voorafgaand aan het evenement en bij entree duidelijk kenbaar te maken bij de bezoekers. Dit geldt ook voor consumpties die niet genuttigd worden binnen.
  11. Drugsgebruik
   Evenementen Organisatie erkent en aanvaardt dat drugsgebruik ten strengste verboden is tijdens het evenement dat wordt georganiseerd op de locatie van Poppodium Phoenix. Bezoekers, artiesten, medewerkers, leveranciers en andere aanwezigen dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot drugsgebruik in Nederland. Poppodium Phoenix behoudt het recht om personen die drugs gebruiken, in bezit hebben, verhandelen of zich op andere wijze met drugsgebruik bezighouden, de toegang tot het evenement te ontzeggen en indien nodig de bevoegde autoriteiten in te schakelen. Evenementen Organisatie is verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers en andere betrokken partijen over het drugsverbod tijdens het evenement en zal ervoor zorgen dat deze informatie duidelijk wordt gecommuniceerd aan het publiek. Poppodium Phoenix zal alle redelijke maatregelen nemen om drugsgebruik tijdens het evenement te voorkomen en zal samenwerken met Evenementen Organisatie om de veiligheid en het welzijn van alle aanwezigen te waarborgen.
  12. Huisregels
   Evenementen Organisatie dient zich ten allen tijden te houden aan de huisregels van Poppodium Phoenix en zijn bezoekers/gasten/crew/artiesten/muzikanten daarvan te informeren en te attenderen.
  13. Wijzigingen overeenkomst / Afwijken algemene voorwaarden
   Poppodium behoudt het recht om af te zien van afspraken uit deze algemene voorwaarden of overeenkomst zowel als wijzigingen aan te brengen indien dit duidelijk gecommuniceerd wordt dan wel mondeling, schriftelijk als telefonisch/mobiel met Evenementen Organsiatie.
  14. Beëindiging Overeenkomst
   Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijdse overeenstemming of in geval van ernstige schending van de Overeenkomst door een van de partijen.
 1. Artiesten, performers, docenten & muzikanten

Voor alle artiesten, performers, docenten en muzikanten die een uitvoering verzorgen bij Poppodium Phoenix geldt onderstaande overeenkomst automatisch. Zij dienen zich ruim vooraf te informeren over deze overeenkomst. Het doel van deze Overeenkomst is om de voorwaarden vast te leggen waarop de Artiest zal optreden in het Poppodium en om de verplichtingen en rechten van beide partijen te definiëren.

 1. Het optreden of de uitvoering zal plaatsvinden op de datum en tijd die door beide partijen zijn overeengekomen. De artiest zal minimaal 1,5 uur voor aanvang van het optreden aanwezig zijn, tenzij anders besproken en schriftelijk overeengekomen. Dit om de nodige voorbereidingen te treffen voor het optreden. Indien er een soundcheck gewenst is, dient de artiest dit tijdig aan te geven. De duur van het optreden wordt tussen beide partijen schriftelijk overeengekomen.
 2. Artiesten dienen zich ruim voorafgaand aan het optreden te informeren van de house rider. Deze is te vinden op: https://poppodiumphoenix.nl/house-rider/
  Poppodium Phoenix behoudt echter het recht om ten alle tijden af te mogen wijken van de informatie in de house rider. 
 3. Het Poppodium zal de Artiest een vergoeding betalen van een bedrag voor het optreden, zoals schriftelijk overeengekomen is door beide partijen. De betaling zal worden gedaan volgens de volgende regeling: Betalingen worden pas verricht na het optreden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle betalingen zullen worden gedaan in Euro’s. De artiest kan ervoor kiezen een factuur of een gageverklaring (Hier downloaden) te sturen naar financien@poppodiumphoenix.nl met de programmeur en/of contactpersoon en/of productieplanner in de CC van de e-mail. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de artiest duidelijk op de factuur te vermelden dat hij/hen/zij afzien van de artiestenregeling door de volgende zin op de factuur te plaatsen:

  “Het gezelschap heeft er voor gekozen om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze betaalt de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) uit.”

  Indien de artiest zich niet aan de genoemde afspraken in de overeenkomst houdt, behoudt het Poppodium het recht om geen betaling te verrichten.
 4. Promotie
  Het Poppodium en de Artiest zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de promotie van het evenement. Beide partijen zullen zich inspannen om het optreden te promoten via hun respectieve kanalen, zoals sociale media, websites en nieuwsbrieven.
  De Artiest dient minimaal 30 dagen voorafgaand aan het optreden promotiemateriaal aan te leveren. En binnen 10 dagen na het overeenkomen van het optreden. Een schriftelijk akkoord is hiervoor leidend, evenals deze overeenkomst.

  Uit voorkeur bestaat promomateriaal uit minimaal 1 staande (5:4), 1 liggende (16:9) en 1 social media formaat (9:16) foto. 1 Video (voorkeur 9:16) met een voorbeeld van het werk van de artiest of een uitnodiging naar het publiek om het evenement / de activiteit te bezoeken.

  Informatieve tekst: De artiest zal een informatieve tekst verstrekken die gebruikt kan worden voor aankondigingen en communicatie naar het publiek. Deze tekst zal informatie bevatten over het evenement, de artiesten/muzikanten/DJ’s en andere relevante details.
 5. Tickets en toegangsprijzen
  Het Poppodium zal verantwoordelijk zijn voor de ticketverkoop en het vaststellen van de toegangsprijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Artiest zal tenzij anders overeengekomen 2 gratis toegangskaarten ontvangen voor gasten en crewleden.
 6. Auteursrechten en licensties
  De Artiest verklaart en garandeert dat hij/zij over alle benodigde auteursrechten, licenties en toestemmingen beschikt om het optreden uit te voeren. De Artiest vrijwaart het Poppodium voor eventuele claims met betrekking tot inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
 7. Annulering
  In geval van annulering van het optreden door één van de partijen, zal deze partij de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte stellen en redelijke inspanningen leveren om een alternatieve datum te vinden. Annulering door de artiest dient minimaal 15 dagen voorafgaand aan het evenement/de activiteit te worden gemeld door één van de partijen, maar het Poppodium behoudt het recht om een evenement te annuleren indien de artiest zich niet houdt aan deze overeenkomst, bij gebrek aan communicatie vanuit de artiest of slordigheden vanuit de artiest.
 8. Verzekering
  Het Poppodium en de Artiest zijn verantwoordelijk voor hun respectieve verzekeringen die verband houden met het optreden. Het Poppodium zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering behouden voor het geval van ongevallen of schade tijdens het evenement.
 9. Opname promotiemateriaal
  Poppodium behoudt zich het recht voor om foto’s, video’s en ander promotiemateriaal te maken tijdens het evenement georganiseerd door de artiest. Het is de verantwoordelijkheid van de artiest om het publiek op de hoogte te stellen van dit beleid volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierdoor zijn bezoekers op de hoogte en kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen voordat ze het evenement bijwonen. Deze melding moet plaatsvinden voorafgaand aan en bij entree van het evenement. Dit omvat het plaatsen van duidelijke en zichtbare mededelingen, bijvoorbeeld door middel van posters of aankondigingen op schermen, waarin staat vermeld dat er mogelijk foto’s en video’s worden gemaakt tijdens het evenement voor promotiedoeleinden. de artiest zal tevens Poppodium vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het fotograferen en opnemen van promotiemateriaal tijdens het evenement. In overleg kunnen gemaakte beelden onderling uitgewisseld worden.
 10. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
  Leden, vrijwilligers, personeel, betrokkenen, artiesten, leveranciers en derden vanuit de artiest dienen altijd te luisteren naar de instructies vanuit leden van Poppodium; hieronder vallen onder anderen de vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden, managers, beheerders en personeel. Dit geldt eveneens voor bezoekers en het is aan de artiest om dit te handhaven. In het geval van nood/calamiteiten ligt de beslissing over de situatie bij Poppodium. In het geval van letsel, brand en ontruiming biedt Poppodium een bedrijfshulpverlener (BHV’er). de artiest en bezoekers van het evenement dienen instructies van de BHV’er op te volgen. Dit geldt voor alle instructies vanuit Poppodium, niet enkel ten behoeve van veiligheid, maar ook instructies over bijvoorbeeld het gebruik van apparatuur en toegangsbevoegdheid tot bepaalde ruimtes. de artiest is verantwoordelijk om bezoekers, leveranciers, artiesten te wijzen op het opvolgen van deze instructies.
 11. Niet aansprakelijkheid van het Poppodium
  De artiest erkent en aanvaardt dat Poppodium niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van nalatigheid of schade veroorzaakt door de Artiest, haar medewerkers, bezoekers, leveranciers of derden die betrokken zijn bij het evenement. De artiest zal Poppodium vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het evenement dat door de artiest wordt georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn aan het gebouw of apparatuur of geleden schade door vertragingen.
 12. Schadekosten aan pand en apparatuur
  de artiest is aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van bijvoorbeeld het pand, apparatuur, financiële middelen van Poppodium die ontstaat tijdens het evenement dat door de artiest wordt georganiseerd, indien deze schade of dit verlies veroorzaakt wordt door leden, vrijwilligers en personeel van de artiest, evenals door bezoekers, leveranciers en derden die betrokken zijn bij het evenement. de artiest verbindt zich ertoe alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan het pand en apparatuur te voorkomen. Uitgaande van dat Poppodium de nodige beveiligingsmaatregelen treft om schade, verlies en/of diefstal te voorkomen. Met uitzondering van beroving/diefstal door derden die niet betrokken zijn bij Poppodium of de artiest.
 13. Aansprakelijkheid van letsel
  de artiest erkent dat zij verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers, artiesten, medewerkers en andere aanwezigen tijdens het evenement. de artiest zal redelijke maatregelen treffen om letsel en ongevallen te voorkomen en zal zich houden aan alle geldende wetten, voorschriften en veiligheidsnormen met betrekking tot het evenement. Poppodium is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen die voortvloeit uit het evenement, tenzij het letsel rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen van Poppodium. de artiest zal Poppodium vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot letsel dat zich voordoet tijdens het evenement, behalve in de gevallen waarin Poppodium aansprakelijk is op grond van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen. Poppodium zal ervoor zorgen dat er voldoende beveiligingspersoneel en EHBO-voorzieningen aanwezig zijn op het evenement om adequaat te reageren op eventuele noodsituaties. Zowel Poppodium als de artiest zullen alle relevante informatie over mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen communiceren aan de bezoekers en betrokken partijen. Het is de verantwoordelijkheid van de artiest om een veilige en georganiseerde omgeving te creëren, waarbij risico’s tot een minimum worden beperkt en bezoekers kunnen genieten van het evenement zonder onnodig gevaar voor letsel. Poppodium zal redelijke bijstand verlenen en samenwerken met de artiest om de veiligheid te waarborgen, maar uiteindelijk draagt de artiest de volledige verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid van letsel tijdens het evenement.
 14. Verbod eigen consumpties
  de artiest erkent en aanvaardt dat het gebruik van eigen drank/consumpties niet is toegestaan tijdens het evenement dat wordt georganiseerd op de locatie van Poppodium Phoenix. Poppodium Phoenix behoudt het recht om eigen drank/consumpties in beslag te nemen bij personen die deze regel overtreden. de artiest is verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers en andere betrokken partijen over het verbod op eigen drank/consumpties tijdens het evenement. Eventuele uitzonderingen op dit beleid met betrekking tot eigen drank/consumpties moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door Poppodium Phoenix en opgenomen worden in een aanvullende overeenkomst tussen beide partijen.
 15. Binnen niet toegestaan
  Het is niet toegestaan voor bezoekers van evenementen om grote tassen, wapens, eigen consumpties en huisdieren mee naar binnen te nemen bij Poppodium Phoenix. de artiest dient dit voorafgaand aan het evenement en bij entree duidelijk kenbaar te maken bij de bezoekers. Dit geldt ook voor consumpties die niet genuttigd worden binnen.
 16. Beïndiging overeenkomst
  Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijdse overeenstemming of in geval van ernstige schending van de Overeenkomst door één van de partijen.